Versie maart 2021

Lees deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden“) zorgvuldig door voordat u deze accepteert. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag voor toegang tot en het gebruik van de applicatie (“het BSC Kompas”) die wordt aangeboden door Clever Sports BV i.o. wordt aangeboden. Clever Sports BV is onderdeel van Team Sportservice en is momenteel in oprichting.

a) Incidenteel kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze Gebruikersvoorwaarden. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de Gebruikersvoorwaarden zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door het tonen van een kennisgeving of door u een e-mail te sturen. In bepaalde gevallen zullen we u van tevoren op de hoogte stellen. Indien u verder gebruik maakt van het BSC Kompas nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, dan betekent dit dat u akkoord gaat met de gemaakte wijzigingen. Leest u daarom dergelijke kennisgevingen zorgvuldig door. Indien u het BSC Kompas niet verder wenst te gebruiken onder de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden, kunt u de service stopzetten door uw abonnement op te zeggen.

a) Wij verlenen u een exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het BSC Kompas te bedienen en te gebruiken. Het is niet toegestaan om het BSC Kompas voor commerciële doeleinden te gebruiken. De licentie eindigt wanneer u uw BSC Kompas abonnement opzegt.
b) Het is niet toegestaan om enig onderdeel van het BSC Kompas te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, of reverse-engineering erop toe te passen of een subabonnement uit te geven.
c) U stemt ermee in zich te houden aan onze gebruikersrichtlijnen en restricties zoals aangegeven in deze Gebruikersvoorwaarden en verklaart de service, inhoud of enig ander onderdeel hiervan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan. Met uitzondering van de rechten die u uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Clever Sports BV i.o. u geen rechten of aanspraak op of belang bij de service of content van het BSC Kompas.

a) U geeft ons door het gebruik van het BSC Kompas toestemming om data te verzamelen en toe te passen zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te raadplegen via de website www.buursportcoachkompas.nl
b) Cleversports BV i.o. behoudt zich het recht voor om het gebruik van het BSC Kompas te beëindigen of verder gebruik te weigeren, wanneer wij redelijkerwijs tot het oordeel komen dat het BSC Kompas niet overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden wordt gebruikt.
c) Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren staat u, als actieve of niet actieve gebruiker, Clever Sports BV i.o. toe u service e-mails te sturen met informatie over het BSC Kompas service en/of haar partners. Deze e-mails kunnen informatie bevatten over aanbiedingen, kortingen, veranderingen in BSC Kompas software, updates, storingen en onderhoud, en veranderingen in onze Gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring.
d) Indien u het BSC Kompas opzegt, mag Clever Sports BV i.o. u nog steeds service e-mails sturen, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld.

a) Het BSC Kompas werkt op ieder multi-media device met een internetverbinding.
b) U bent verantwoordelijk voor het installeren van de meest recente versie van uw browser.
c) U dient een BSC Kompas account aangemaakt te hebben en onze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring te hebben geaccepteerd.

a) Een gebruikersaccount voor het BSC Kompas moet worden gecreëerd via volgende methode:
het ingeven van o.a. een Naam gemeente, e-mailadres administratief contactpersoon gemeente, adresgegevens van de gemeente, soort functie, naam Het BSC Kompas beheerder, e-mailadres Het BSC Kompas beheerder en een wachtwoord.
b) Uw Het BSC Kompas gebruikersaccount is niet overdraagbaar.
c) U mag niet meer dan één (1) BSC Kompas gebruikersaccount hebben.
d) U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het gebruikersaccount en/of de Het BSC Kompas app en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.
e) Indien u zich ervan bewust bent dat er derden illegaal toegang hebben tot uw BSC Kompas gebruikersaccount (door hacking of diefstal), dient u de klantenservice van het BSC Kompas hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via: info@buurtsportcoach-kompas.nl
f) Om het BSC Kompas te gebruiken moet uw organisatie u gemachtigd hebben om het BSC Kompas te gebruiken. Indien u niet gemachtigd bent, kan Clever Sports BV i.o. de gebruikerskosten op u (persoonlijk) verhalen.
g) Bij kennelijk misbruik behoudt Clever Sports BV i.o. zich het recht voor om, te allen tijde, een gebruikersaccount te blokkeren.

a) Clever Sports BV i.o streeft ernaar de Het BSC Kompas app constant en zonder onderbreking voor gebruik beschikbaar te houden. Clever Sports BV i.o. geeft echter geen garantie voor de daadwerkelijke bereikbaarheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen bij het gebruik van de Het BSC Kompas app. 
b) U kunt voor vragen over het gebruik van de app contact opnemen met info@buurtsportcoach-kompas.nl

a) Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen.
b) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Clever Sports BV i.o. of derden die betrokken zijn bij de Het BSC Kompas app. U mag bestanden of gegevens binnen de Het BSC Kompas app in ieder geval niet downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken of anderszins gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van de Het BSC Kompas app in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gekregen.

a) Clever Sports BV i.o sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die u lijdt in verband met het gebruik van Het BSC Kompas. In geen geval is Clever Sports BV i.o. aansprakelijk voor schade, gevolgschade, indirecte schade, vermogensschade, bijzondere schade of aanvullende schade. Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden vrijwaart u Clever Sports BV i.o. voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Het BSC Kompas app. 
b) De beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Clever Sports BV i.o., of voor zover deze niet is toegestaan op basis van dwingendrechtelijke regelgeving.
c) Clever Sports BV i.o. is niet verantwoordelijk voor het herstellen en verwerken van historische gegevens of andere account-informatie van de gebruiker. 
d) Clever Sports BV i.o. is niet verantwoordelijk voor de kosten van het dataverbruik en alle bijbehorende telecommunicatiekosten van de gebruiker voor het gebruik van de Het BSC Kompas app. 

a) Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen aan de bevoegde rechtbank in Nederland worden voorgelegd. 

a) Mogelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.
b) Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht dan zal die specifieke bepaling worden vervangen door een gelijke wettelijk toelaatbare bepaling.